VERMELDING

OVER DE SITE

McDonald’s® Belgium
'Airport Plaza'
Stockholm Building, 5th Floor
Leondardo Da Vincilaan 19
B- 1831 Diegem
Fax: 00322/716.04.30
BTW: BE420.365.237
mcinfo@be.mcd.com

 

 

Algemene voorwaarden

Intellectuele Eigendom
McDonald’s® is een gedeponeerd merk van McDonald’s® Inc. Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn op deze site behoren ten allen tijde aan McDonald’s® Inc., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en indien het merken van derden betreft. Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elke vorm van reproductie en elk gebruik van kopiën van de inhoud van deze site voor andere doeleinden dan privé-gebruik zijn strikt verboden.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
McDonald’s® verzamelt enkel persoonlijke gegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, email) wanneer deze gegevens ons door u persoonlijk werden toegezonden of wanneer ze door ons onrechtstreeks worden verkregen via uw bezoek aan onze website (bv. cookies).

Deze gegevens zullen verzameld worden om van u opmerkingen te bekomen omtrent onze web-site of onze producten en om u toe te laten deel te nemen aan onze wedstrijden.

Af en toe zullen wij u, met uw toelating, commerciële boodschappen toesturen in verband met kortingen en nieuwe producten. U zal echter bij het verzamelen van uw persoonsgegevens steeds de mogelijkheid krijgen om aan te geven dat u zulke commerciële boodschappen niet wenst te ontvangen.

Voor alle gegevens verzonden per e-mail of op een andere manier, aanvaardt u dat McDonald’s®, of een lid van de McDonald’s® familie, deze gegevens verzamelt, opneemt, bewaart en/of gebruikt voor bovengenoemde doeleinden.

Personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens
Uw gegevens worden opgeslagen in de databanken van McDonald’s® Belgium, gevestigd te De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bedrijven die lid zijn van de McDonald’s® familie. De McDonald’s® familie omvat McDonald’s® Corporation, onze franchise-nemers, filialen en dochtermaatschappijen. Elk gebruik van uw gegevens door één van de leden van onze familie zal steeds gebeuren in overeenstemming met dit privacy beleid. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gegevens kunnen worden overgedragen naar voornoemde ontvangers ook voor zover deze zich bevinden in landen die geen passend niveau van gegevensbescherming bieden gelijk aan dat binnen de Europese Economische Ruimte.

Voor het uitoefenen van sommige taken doet McDonald’s® beroep op bepaalde bedrijven (bijvoorbeeld, technisch onderhoud van onze web sites, bijstand bij promotionele campagnes, enz.).
Deze bedrijven zullen enkel toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie. Zij zullen uitsluitend tot uw gegevens toegang hebben om hun respectievelijke functie uit te oefenen.

McDonald’s® zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verzenden of openbaren aan derde partijen die niet tot de McDonald’s® familie behoren. Voor zover u dat zelf wenst en aangeeft, kunt u via onze website bepaalde sociale mediasites zoals Facebook en Twitter gegevens vermelden in verband met onze website. Mogelijks kunnen via dergelijke verbanden met deze websites bepaalde van uw persoonsgegevens toegankelijk zijn voor de uitbaters van deze websites. Op de verwerking van uw persoonsgegevens door de uitbaters van deze websites zijn de respectievelijke voorwaarden van deze websites van toepassing.

McDonald’s® behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer de wet dit vereist, wanneer zulks noodzakelijk is om de integriteit van de web site te vrijwaren, wanneer dit noodzakelijk is om uw verzoeken in te willigen, of om mee te werken aan een gerechtelijke procedure of een zaak die de openbare orde aanbelangt.

Bescherming van persoonlijke gegevens van kinderen
McDonald’s® wenst bijzondere aandacht te schenken aan de bescherming van persoonlijke gegevens van kinderen. Wij bieden op onze web sites verschillende spelletjes en kleurboeken aan waarbij kinderen noch hun naam, noch hun adresgegevens dienen mee te delen aan McDonald’s®.
Wij verzamelen enkel beperkte persoonsgegevens van kinderen van 12 jaar en jonger, als het verzamelen van die gegevens noodzakelijk is om aan een specifiek verzoek van het kind te voldoen. Zo zullen wij bijvoorbeeld (enkel) een email adres opvragen wanneer het kind ons verzoekt om hem/haar een screensaver toe te sturen. Wij zullen het email adres onmiddellijk uit onze bestanden verwijderen zodra aan het verzoek van het kind is voldaan. Wij kunnen ook een email adres opvragen om een kind te laten deelnemen aan een wedstrijd. In bepaalde gevallen zullen wij ook een email adres van een ouder opvragen zodat wij van die ouder om toestemming kunnen vragen.
Wij zullen niet meer gedetailleerde gegevens opvragen van kinderen van 12 jaar of jonger, zoals een adres of telefoonnummer, zonder de toestemming van de ouders of voogd.
McDonald’s® zal de deelname van een kind aan een online activiteit niet afhankelijk maken van het opgeven van persoonlijke gegevens die niet redelijk verantwoord zijn voor de deelname aan de activiteit in kwestie. Persoonlijke gegevens die van kinderen worden verkregen, worden enkel en alleen gebruikt door McDonald’s®, de McDonald’s® Familie of een van de bedrijven die technisch, operationele of andere diensten aan McDonald’s® leveren. Voorbeelden van zulke diensten zijn: het verbeteren van onze web sites, het beantwoorden van verzoeken van bezoekers van onze web sites of het organiseren van wedstrijden. Deze persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan andere derde partijen die niet tot de McDonald’s® Familie behoren.
Wij raden ouders aan om de online activiteiten van hun kinderen regelmatig na te gaan en te controleren.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en het recht deze eventueel te wijzigen en te wissen zoals bepaald hieronder, alsmede het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te zien. Indien u uw persoonsgegevens wil aanpassen (bijvoorbeeld omdat ze niet correct zijn of omdat u uw contact gegevens wil wijzigen), verzoeken wij u ons per post (Marketing en Communicatie McDonald’s® Belgium, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem) of per e-mail (mcinfo@be.mcd.com) daarvan op de hoogte te brengen. Wij zullen naar aanleiding van uw verzoek deze gegevens zo spoedig mogelijk in overeenstemming brengen met de door u bezorgde informatie.

Indien u uw persoonsgegevens die door ons verzameld worden wil raadplegen, indien u wenst dat de persoonsgegevens uit ons gegevensbestand verwijderd worden, of indien u zich ten allen tijde gratis tegen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens wil verzetten (inclusief het gebruik voor direct marketing), dan kan u ons daarvan op de hoogte brengen via dit formulier. Indien u de persoonsgegevens die wij omtrent uw kind verzamelen wil raadplegen, indien u wenst dat de persoonsgegevens uit ons gegevensbestand verwijderd worden, of indien u zich tegen het verdere gebruik van deze persoonsgegevens wil verzetten, dan kan u ons daarvan op de hoogte brengen via dit formulier.

"Het gebruik van "Cookies" door McDonald’s®
Cookies zijn stukjes informatie die een web site overbrengt naar de hard drive van een individuele bezoeker van de web site voor registratie doeleinden. Cookies maken het voor de web site mogelijk om informatie op te slaan die uw gebruik van de web site aanzienlijk zal vergemakkelijken. McDonald’s® gebruikt cookies om u online ervaring te veraangenamen. Cookies laten ons bijvoorbeeld toe het aantal bezoekers van de web site op anonieme wijze te registreren. Wij kunnen Cookies ook gebruiken om u bij uw terugkeer naar onze web site op persoonlijke wijze te begroeten, of u op de hoogte te houden van de resultaten van bvb wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen. Als u geen Cookies wenst te ontvangen of u wenst door uw browser te worden verwittigd wanneer er een Cookie wordt verzonden, dan kan u daartoe de "help" sectie onder de instellingen van uw browser raadplegen. Als u alle Cookies weigert, zou het kunnen dat bepaalde onderdelen van de web site niet meer toegankelijk zijn." Voor uw bezoek aan deze website, hebt u zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met het gebruik van cookies zoals hierboven beschreven.

Links naar andere web sites
Indien wij u links aanbieden naar web sites die niet door McDonald’s® Belgium worden aangeboden dan worden deze links u louter ter informatieve titel en om u behulpzaam te zijn aangeboden. Wij raden u aan bij het betreden van deze web sites het privacy beleid van de aanbieder van de web site nauwkeurig na te lezen. McDonald’s® kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of operator van dergelijke web sites. Alle web sites van McDonald’s® die worden aangeboden door McDonald’s® Corporation zullen een privacy beleid voeren dat gelijkaardig is aan de bepalingen van dit artikel. Eventuele verschillen zullen enkel voorkomen indien lokale regelgeving dit vereist.
Verschillende McDonald’s® restaurants zijn eigendom van, en worden opengehouden door franchise nemers. Dit zijn zelfstandige ondernemers. Deze franchise nemers baten soms hun eigen web site uit en in vele gevallen zullen zij een gelijkaardig privacy beleid hebben. Toch raden wij u aan om hun privacy beleid nauwkeurig na te lezen alvorens persoonlijke gegevens door te zenden.

Wijzigingen
Dit privacy beleid zal af en toe worden aangepast door McDonald’s® en daarom is het nuttig deze pagina regelmatig te bezoeken. Wijzigingen aangebracht zullen steeds enkel en alleen naar de toekomst toe gelden.

Veiligheid
McDonald’s® zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar verwacht kunnen worden om uw gegevens geheim te houden. Bij het indrukken van de verzend-toets voor het versturen van persoonlijke gegevens, erkent u evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden kan in geen geval op McDonald’s® verhaald worden.

Contact gegevens
McDonald’s® Belgium,
'Airport Plaza'
Stockholm Building, 5th Floor
Leondardo Da Vincilaan 19
B- 1831 Diegem

Beperking van aansprakelijkheid

Wij leveren bijzondere inspanningen om de op deze website gegeven informatie zo veel als mogelijk aan te vullen en up-to-date te houden teneinde u op een zo nauwkeurig mogelijke wijze te informeren. Het is evenwel steeds mogelijk dat bepaalde informatie niet meer met de werkelijkheid overeenstemt. Wij vragen uw begrip hieromtrent. U kan evenwel steeds contact opnemen met het desbetreffende McDonald’s® restaurant.

McDonald’s® verstrekt geen enkele waarborg aangaande de veiligheid van de website. Dit geldt ook voor eventuele virussen en computerfraude. De bezoeker dient er zich bewust van te zijn dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn. Elke schade, zoals onder meer maar niet beperkt daartoe, schade aan hardware of software van de bezoeker die voortvloeit uit een bezoek aan onze site, kan bijgevolg niet verhaald worden op McDonald’s®, tenzij dit te wijten is aan opzet, grove fout of bedrog vanwege McDonald’s®. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van lichamelijke schade of dood.

"McDonald’s® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de websites van derden, inclusief voor de websites van franchisenemers van McDonald’s® waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele 'hyperlinks' die voorkomen op de website, noch voor enige informatie die op die websites terug te vinden is."

[® McDonald’s® Belgium 2012. Legal Page.]

Dutch